Gespecialiseerd loopadvies in onze winkel in Lier
Logosmall

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen Vedette Sport die zijn producten aanbiedt via zijn internetsite, en de al dan niet professionele koper (hierna de “Koper” genoemd) die met Vedette Sport een overeenkomst sluit om via een E-shop of enig ander E-commerce product op de internetsite van Vedette Sport aangeboden producten aan te kopen (hierna de “Overeenkomst” genoemd).

1.2 Een professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW-nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW nummer bij de bestelling of het verzoeken een factuur op te stellen van de bestelling wordt de Koper onweerlegbaar vermoed een professionele koper te zijn. Een niet-professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.

1.3 Alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

1.4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeurig door Vedette Sport worden afgeweken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vedette Sport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vedette Sport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet of de verkoopsovereenkomst. 

  1. 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Vedette Sport zijn vrijblijvend en Vedette Sport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.1.Indien de koper aan Vedette Sport elektronisch een bepaald product aangeboden via E-shop van Vedette Sport bestelt, zal Vedette Sport deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat Koper heeft opgegeven. Tegelijk met deze bevestiging verstrekt Vedette Sport informatie over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen en heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de Koper, alsmede de plaats en termijn van levering.

2.2. De Overeenkomst zal geacht worden tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de Koper opgegeven e-mailadres is verzonden.

2.3. Vedette Sport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vedette Sport dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

  1. 3. Prijzen en betalingen

3.1.Bij de e-mail ter acceptatie van de bestelling door Vedette Sport zal eveneens een betalingsverzoek worden gevoegd.

3.2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s vermeld, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, en exclusief eventuele verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.3.Vedette Sport dient steeds betaling te hebben ontvangen alvorens tot levering te moeten overgaan. De betaling zal bijgevolg op voorhand geschieden via overschrijving op rekening 733-0455384-96 op naam van Vedette Sport bvba., tenzij anders wordt overeengekomen tussen Koper en Vedette Sport. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Vedette Sport.

3.4. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van twaalf (12) procent per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van tien (10) procent van het ten betalen bedrag (met minimum van 50 euro) als schadebeding.

3.5.Bij aankoop van een Product is de Koper gehouden om aan Vedette Sport de prijs te betalen, zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop was aangeduid. De Koper kan bij aankopen in de E-shop geen aanspraak maken op het gebruik van tegoedbons, cadeaubons en klantenkaarten. De tegoedbons, cadeaubons en klantenkaarten zullen enkel gebruikt kunnen worden in de vaste vestiging van Vedette Sport aan de Lisperstraat 123 te Lier.  

  1. 4. Verwerkingskosten van de bestelling

4.1. De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten en administratiekosten.

4.2.

4.2.1 Voor bestellingen met een aankoopwaarde van meer dan 50,00 EUR en een gewicht van minder dan 5 kg, zullen geen verzendingskosten worden aangerekend.

4.2.2. Voor bestellingen met een aankoopwaarde van minder dan 50,00 EUR en een gewicht van minder dan 5 kg zullen 5,00 EUR portkosten worden aangerekend.

4.2.3. Voor bestellingen met een aankoopwaarde van meer dan 50,00 EUR en een gewicht van 5 kg of meer zullen de werkelijke transportkosten worden gerekend, in functie van afstand, gewicht en volume. De koper kan een vrijblijvende gepersonaliseerde offerte bekomen via [email protected].

4.2.4. De Koper kan de bestellingen eveneens komen ophalen bij Vedette Sport, Lisperstraat 123 te 2500 Lier, zonder dat enige verzendingskost zal worden aangerekend.

4.2.5.  Voor verzendingen naar andere landen dan België zal er steeds een minimale portkost van 9,00 EUR worden aangerekend.

4.2.6. Voor bestellingen die betaald worden via Ogone zal een forfaitaire transactiekost van 2,00 EUR worden aangerekend. 

  1. 5. Levering

5.1.De levering van bestelde goederen gebeurt na ontvangst van de betaling.

5.2.De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de koper hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen dertig (30) dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

5.3.Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de koper (vermeld) “beschikbaar binnen x-weken”, wordt de maximale leveringstermijn van dertig (30) kalenderdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

5.4.Vedette Sport zal enkel leveringen naar een adres op Belgisch grondgebied uitvoeren, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld.

5.5. De producten worden verstuurd via een vervoerder gekozen door Vedette Sport. Vedette Sport stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de vervoerder, evenmin als voor verlies van de bestelde producten of bij staking. Elk vervoer of verzending verloopt volledig op kosten en risico van de koper. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaalt dat de eigendom van de bestelde producten uitsluitend op de koper overgaat na de complete betaling van het totale aankoopbedrag, daaronder inbegrepen de verzendingskosten.

  1. 6. Verzakingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op professionele Kopers.

6.2. Binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product heeft de Koper het recht om op eigen kosten en op eigen risico de bestelde product terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden. Deze termijn gaan in daags na de leveringsdatum van de bestelling.

6.3. De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80§4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken en de Voorlichting en Bescherming van de Consument. Deze producten zijn bijvoorbeeld, doch niet limitatief, producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel bederven of verouderen. Hieronder wordt begrepen, doch niet limitatief, besnaarde tennisrackets en kleding die volgens de wensen van de Koper bedrukt wordt.

6.4.De producten moeten aangetekend worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en naar het volgende adres: Vedette Sport, Lisperstraat 123 te 2500 Lier. De producten moeten worden teruggezonden vergezeld van de bijhorende factuur en de originele leveringsbrief. De teruggezonden producten zullen pas worden aanvaard indien deze onbeschadigd en niet gebruikt waren.

6.5. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Vedette Sport de koper binnen dertig (30) dagen nadat zij de bestelling ontvangen heeft (de ontvangstdatum door Vedette Sport geldt als kennisgeving aan Vedette Sport van het feit dat de koper zijn recht heeft uitgeoefend om van een aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terug te betalen, met uitzondering van de rechtstreekse kosten van terugzending, zijnde alle vervoerskosten en administratiekosten zoals vermeld in art.4 van deze Voorwaarden..

  1. 7. Ontvangstplicht en klachttermijn.

7.1. De Koper heeft de verplichting om bij levering de producten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die verricht werd.

7.2.De professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na de levering van het betreffende product de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Vedette Sport in verband met het geleverde product.

7.3.De niet-professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na het verstrijken van zeven (7) werkdagen, zoals bepaald in artikel 6.2., de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Vedette Sport in verband met het geleverde product.

7.4. Na het verstrijken van de termijn in artikel 7.2. en 7.3. wordt het product geacht definitief aanvaard te zijn.

7.5. Eventuele klachten dienen te worden gericht aan het adres van Vedette Sport en dienen vergezeld te zijn van het product, een kopie van de originele leveringsbrief en de factuur.

8. Aansprakelijkheid van Vedette Sport

8.1.Zelfs indien de koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen voorzien in artikel 7 blijft de aansprakelijkheid van Vedette Sport, ten opzichte van de gebrekkigheid van het product welke door Vedette Sport geleverd werd, beperkt tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs.

8.2.In geen geval is Vedette Sport aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

8.3. Vedette Sport staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het verkochte product. De garantietermijn van Vedette Sport komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

8.4.Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of- andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Vedette Sport zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijk schade, en de gevolgen voor de Koper of een derde naar aanleiding van nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

9.Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vedette Sport ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen een zulks zonder dat Vedette Sport gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vedette Sport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Vedette Sport, dan wel tussen Vedette Sport en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Vedette Sport, is Vedette Sport niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Vedette Sport.

11.Persoonsgegevens

11.1.Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper zijn/haar naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mail adres opgeven. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te bevestigen en te verzenden, maar ook om de koper na aankoop te kunnen voorzien van een goede service. Tevens wordt de koper automatisch toegevoegd aan de klantenlijst van Vedette Sport. Vedette Sport zal deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van een bevestiging van de bestelling per e-mail, het controleren van betalingen, het bezorgen van de bestellingen en de nieuwsbrief. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor doeleinde van Direct Marketing doch zullen deze nooit aan derden worden doorverkocht. 

11.2.De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens en mag de verbetering ervan vragen door een brief aan Vedette Sport of een e-mail aan Vedette Sport te verzenden. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Commissiebescherming persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

12.Geldigheidovereenkomst

12.1.Indien één (1) of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden als ongeldig kunnen worden aangemerkt of nietig worden verklaard op enigerlei wettelijke of bestuurswettelijke bepaling dan definitief uitspraak van een bevoegde Rechtbank blijven de overige bepalingen onverkocht van kracht en uitwerking hebben.

12.2.De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de besteloverzichten van de koper wordt verzonden vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen partijen zijn opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

13.Toepasselijk recht  en de bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Vedette Sport en de koper worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij geschillen zullen enkel de Rechtbanken van het gerechterlijke arrondissement waar de zetel van de Vedette Sport zich bevindt bevoegd zijn.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »